REGULAMIN

PIĘKNIE PROSZĘ

1. Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez sklep internetowy działający pod adresem www.pieknieprosze.pl zwanym dalej „PIĘKNIE PROSZĘ”.
 2. Serwis internetowy jest własnością Marty Perłowskiej, działającej pod adresem:
  17 Madeley Road
  W5 2LA Londyn
  Wielka Brytania TAX ID 9520458309 
 1. Przedmiotem działalności PIĘKNIE PROSZĘ jest projektowanie i sprzedaż papeterii oraz dekoracji okolicznościowych.
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Zamawiającym – zwanym dalej „Klientem”, a PIĘKNIE PROSZĘ.
 3. Korzystanie jak również złożenie zamówienia w serwisie www.pieknieprosze.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 4. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z przestrzegania zawartych w nim zasad.
 5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.pieknieprosze.pl w zakładce „REGULAMIN”.
 6. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności próbki i inne materiały reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.pieknieprosze.pl kierowane przez właściciela PIĘKNIE PROSZĘ do odbiorców i potencjalnych Klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań.
 7. Znajdujące się na stronie internetowej www.pieknieprosze.pl zdjęcia produktów mają charakter jedynie poglądowy oraz informacyjny i mogą różnić się od rzeczywistego ich wyglądu. Ze względu na różnice wynikające z różnych profili kolorystycznych oraz ustawień monitorów kolorystyka produktów widoczna na monitorze Klienta może odbiegać od tej rzeczywistej na gotowym produkcie co nie może być uznawane jako wada któregokolwiek z oferowanych produktów.

2. Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane na stronie www.pieknieprosze.pl wiążące są jedynie w przypadku złożenia zamówienia przez www.pieknieprosze.pl i nie uwzględniają kosztów dodatkowych modyfikacji, których wysokość ustalana jest indywidualnie pomiędzy PIĘKNIE PROSZĘ, a Klientem. Koszty modyfikacji należy doliczyć do całościowego kosztu zamówienia.
 2. Wszystkie ceny podawane na stronie www.pieknieprosze.pl wyrażone są w polskich złotych [PLN].
 3. Ceny produktów nie uwzględniają kosztów usługi przesyłki. Koszt usługi transportu pokrywa Klient.

3. Proces zamówienia i realizacji

 1. PIĘKNIE PROSZĘ przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.pieknieprosze.pl. Zamówienia będą realizowane w kolejności ich składania.
 2. Informacja udzielona przez PIĘKNIE PROSZĘ o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży i wiążąca dla obu stron transakcji. Wyjątek stanowi sytuacja gdy Klient w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia nie dokona zapłaty za zakupione produkty, w takim przypadku zamówienie zostaje anulowane, a co za tym idzie nie będzie realizowane przez PIĘNIE PROSZĘ.
 3. Zamówienie produktu jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty.
 4. W celu realizacji zamówienia przez PIĘKNIE PROSZĘ konieczne jest podanie w trakcie wypełniania formularza zamówieniowego następujących danych: imienia i nazwiska Kupującego, jego adresu zamieszkania, adresu do wysyłki, adresu e-mail, numeru telefonu, a w przypadku produktów personalizowanych wymaganych do nich informacji.
 5. Powyższe dane są niezbędne w celu przyjęcia zamówienia do realizacji. Klient zobowiązany jest podać dane prawdziwe.
 6. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po otrzymaniu wpłaty całej ceny zakupu znanej Klientowi podczas finalizacji zamówienia (lub po uzgodnieniu z PIĘKNIE PROSZĘ zawierającej dodatkowe modyfikacje), na konto PIĘKNIE PROSZĘ przekazanego Klientowi w korespondencji mailowej.
 7. Na Pełen Proces Realizacji zamówienia składa się:
  • Złożenie zamówienia przez Klienta przez stronę internetową www.pieknieprosze.pl oraz opłata za zamówienie, której wysokość uzależniona jest od wielkości zamówienia (w przypadku modyfikacji projektów powiększona o dodatkowe koszty uzgodnionych wcześniej z PIĘKNIE PROSZĘ)
  • Proces Projektowy, czyli przygotowanie projektów gotowych do druku i przekazanie ich do Klienta w celu akceptacji – do 3 dni roboczych
  • Akceptacja Projektu przez Klienta
  • Właściwa Realizacja zamówienia – 10 do 20 dni roboczych (według wybranego wariantu realizacji – standardowego czasu realizacji: 15 do 20 dni roboczych lub opcji “Express” 10 do 12 dni roboczych, liczonych od akceptacji wzoru)
  • Wysyłka gotowego zamówienia
 8. Wszelkie projekty wykonywane w Procesie Projektowym przesyłane do Klienta są projektami w wersji wizualizacji elektronicznej.
 9. PIĘKNIE PROSZĘ nie pobiera zaliczek. Klient zobowiązany jest do wpłacenia całości kwoty opłaty za złożone zamówienie, stanowi to podstawę do rozpoczęcia Realizacji zamówienia.
 10. W przypadku rezygnacji Klienta ze złożonego zamówienia po wysłaniu przez PIĘKNIE PROSZĘ projektu do akceptacji oraz rozpoczęciu Realizacji zamówienia, kwota zwrócona Klientowi ustalana jest indywidualnie, jednak nie będzie to mniej niż 50 zł, co nie obejmuje kosztu dodatkowych modyfikacji wprowadzonych na życzenie Klienta, które są bezzwrotne.
 11. Modyfikacje gotowych projektów są wyceniane indywidualnie. Kwota za wykonane modyfikacje jest bezzwrotna, ze szczególnym uwzględnieniem przypadku gdy Klient decyduje się na powrót do pierwotnego projektu przed modyfikacjami oraz rezygnuje z zamówienia.
 12. Od momentu zaksięgowania przelewu na wskazanym rachunku bankowym zamówienie przechodzi do Właściwej Realizacji.
 13. Proces Projektowania wynosi do 3 dni roboczych od dnia złożenia przez Klienta zamówienia.
 14. Klient po akceptacji gotowego projektu jest zobowiązany dostarczyć drogą mailową wszelkie potrzebne dane niezbędne do personalizacji produktów, w tym listy gości sporządzonej w Arkuszu Programu Microsoft Excel (w przypadku zamówienia zaproszeń, winietek i innych produktów uwzględniających personalizację każdego elementu z osobna), a także wszelkich pozostałych danych wskazanych i określonych co do formy przez PIĘKNIE PROSZĘ. Realizacja będzie wstrzymana do momentu otrzymania przez PIĘKNIE PROSZĘ ww. niezbędnych do realizacji zamówienia materiałów. Wszystkie materiały powinny być przesłane do PIĘKNIE PROSZĘ w jednej wiadomości e-mail.
 15. PIĘKNIE PROSZĘ nie ingeruje w treści przesłane przez Klienta, w szczególności w pliki z danymi do personalizacji. Podczas personalizacji zaproszeń i innych elementów PIĘKNIE PROSZĘ nie zmienia przesłanych przez Klienta tekstów, nie poprawia błędów ortograficznych, stylistycznych, literówek itp. Poprawne zapisanie i sprawdzenie danych leży po stronie Klienta.
 16. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności wszystkich przesyłanych przez siebie danych (tekstów, treści zaproszeń, imion i nazwisk, dat, adresów itd.) oraz potwierdzenia drogą mailową akceptacji sprawdzonego projektu. Weryfikacja błędów leży po stronie Klienta, a po ostatecznej akceptacji przez Klienta projektów, a co za tym idzie rozpoczęcia Właściwej Realizacji zamówienia wszelkie zmiany wprowadzane po akceptacji Klienta będą dodatkowo płatne (wysokość opłaty wynosi minimum 50 zł, dokładna kwota ustalana jest indywidualnie).
 17. PIĘKNIE PROSZĘ nie bierze odpowiedzialności za wszelkie błędy, które zostały zaakceptowane przez Klienta, czyli zgłoszone po akceptacji projektu.
 18. Minimalna wielkość zamówienia to 10 sztuk, w przypadku zaproszeń (dotyczy jednego wzoru) oraz 15 sztuk w przypadku winietek.
 19. PIĘKNIE PROSZĘ nie realizuje projektów wykonanych przez osoby trzecie.
 20. PIĘKNIE PROSZĘ nie sprzedaje oraz nie udostępnia projektów do realizacji we własnym zakresie.
 21. W ramach realizacji zamówień PIĘKNIE PROSZĘ nie udostępnia Klientowi edytowalnych plików oraz edytowalnych projektów do samodzielnej jego realizacji.
 22. Czas Realizacji zamówienia to 10 do 20 dni roboczych (według wybranego wariantu realizacji – standardowego czasu realizacji: 15 do 20 dni roboczych lub opcji “Express” 10 do 12 dni roboczych, liczonych od akceptacji wzoru). Pierwszy dzień realizacji zamówienia liczony jest jako dzień następny po dniu potwierdzenia akceptacji przez Klienta projektów przygotowanych przez PIĘKNIE PROSZĘ. Ostatni dzień realizacji zamówienia zaś to dzień wysyłki zamówienia. Czas dostawy nie jest wliczony w termin realizacji zamówienia i nie jest zależny od PIĘKNIE PROSZĘ.
 23. Projekty w wersji obcojęzycznej wykonywane są jedynie na podstawie przesłanego przez Klienta tekstu. PIĘKNIE PROSZĘ nie tłumaczy tekstów na język obcy i nie weryfikuje ich poprawności.
 24. Wszystkie zmiany wprowadzane po akceptacji Klienta są dodatkowo płatne (wysokość opłaty wynosi minimum 50 zł, dokładna kwota ustalana jest indywidualnie).
 25. PIĘKNIE PROSZĘ zastrzega sobie prawo do publikacji wszystkich swoich realizacji – zarówno w serwisie www.pieknieprosze.pl jak i szeroko rozumianych social mediach oraz materiałach drukowanych.
 26. PIĘKNIE PROSZĘ zastrzega sobie prawo do umieszczenia w ofercie wszystkich projektów stworzonych na zlecenie Klienta w tym tych uwzględniających modyfikacje zaproponowane przez Klienta.
 27. PIĘKNIE PROSZĘ zastrzega sobie prawo do sygnowania wszystkich produktów swoim znakiem firmowym.
 28. Klient zobowiązany jest złożyć zamówienie dostatecznie wcześnie z uwzględnieniem czasu trwania wszystkich etapów przedstawionych w powyższym regulaminie. Expresowa realizacja zamówienia w terminie 10 do 12 dni roboczych od zaksięgowania kwoty lub akceptacji wzorów, jeśli jest taka konieczność – opcja jest dodatkowo płatna 25% liczone od sumy końcowej zamówienia.
 

4. Reklamacje i zwroty

 1. Ewentualne reklamacje powinny być składane w formie elektronicznej na adres e-mail: czesc@pieknieprosze.pl.
 2. Jeżeli zakupiony przez Klienta w sklepie internetowym Sklepu produkt zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sklep. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Sklep, który niezwłocznie stwierdzi czy wada nie nastąpiła z winy Klienta. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich dostarczenia do Sklepu. Przed wysyłką wadliwego towaru Klient zobowiązany jest skontaktować się ze Sklepem w celu ustalenia wstępnej akceptacji wadliwości produktów.
 3. Przedmiotem reklamacji nie mogą być ewentualne nieznaczne różnice w kolorystyce pomiędzy oglądanym na monitorze projektem a gotowym wydrukiem. Różnice te mogą wynikać z przyczyn technicznych, m.in. kalibracji monitora czy odmiennego wyświetlania plików w profilu kolorystycznym RGB, a drukiem cyfrowym w profilu CMYK.
 4. Reklamacje dotyczące niepoprawności tekstów, motywów graficznych etc. będą uwzględnione jedynie jeśli towar dostarczony do Klienta będzie się różnił z projektem przez niego zaakceptowanym.
 5. Poszczególne zaproszenia i dodatki mogą się od siebie nieznacznie różnić ze względu na ręczne wykonanie. Różnice te nie podlegają reklamacji.
 6. Ze względu na specyfikę papierów ekologicznych, które mogą mieć różny odcień w zależności od surowca z jakiego zostały wykonane, nieznaczne różnice w wyglądzie tych papierów nie mogą być przedmiotem reklamacji.
 7. Między wysłanymi próbkami, a zamówioną papeterią mogą wystąpić nieznaczne różnice ze względu na ręczne wykonanie produktów i specyfikę materiałów, nie podlega to reklamacji.
 8. Wszystkie produkty zamówione w sklepie Pięknie Proszę są wykonywanie na zamówienie i według indywidualnych parametrów wskazanych w zamówieniu. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014 poz. 827 ze zm., prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni nie obejmuje umowy, w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego potrzeby, dlatego nie ma możliwości zwrotu zamówionych produktów.

5. Poufność danych

 1. PIĘKNIE PROSZĘ szanuje prawo do prywatności, dlatego nie udostępnia danych Klientów innym firmom czy osobom. Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe były przechowywane w sposób właściwy zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr. 133 poz. 883 z późn. zm.).
 2. Dane osobowe przekazywane przez Klientów PIĘKNIE PROSZĘ będą przetwarzane przez jego właściciela tj. Martę Perłowską prowadzącą działalność pod adresem 17 Madeley Road, W5 2LA Londyn, Wielka Brytania.
 3. Dane osobowe Klientów mogą być wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówień/umowy, prowadzenia statystyk sprzedaży, a za zgodą Klienta w celu przesyłania materiałów reklamowych i informacji handlowych.
 4. Dane osobowe Klienta nie będą udostępniane innym podmiotom w celach reklamowych i marketingowych.
 5. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji zamówienia złożonego przez Klienta.
 6. PIĘKNIE PROSZĘ ma prawo wykorzystywać pliki typu „Cookies” oraz „web beacons” w celu prawidłowego funkcjonowania portalu, analizowania efektywności portalu, przystosowywania go do potrzeb użytkowników oraz tworzenia statystyk.
 7. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić PIĘKNIE PROSZĘ o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w przedmiotowym Regulaminie.

6. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 2. PIĘKNIE PROSZĘ nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z serwisu z przyczyn technicznych lub technologicznych, a także innych, od niego niezależnych.
 3. Całość strony (mechanizmy i grafika, zdjęcia oraz opisy) są własnością PIĘKNIE PROSZĘ. Zgodnie z Dz. U. 94 Nr24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170, kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez jej zgody jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.
 4. Wszystkie projekty prezentowane w serwisie www.pieknieprosze.pl są własnością PIĘKNIE PROSZĘ i są chronione prawami autorskimi – nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane bez zgody autora i stanowią wyłączną własność PIĘKNIE PROSZĘ, co równocześnie tyczy się projektów zawierających modyfikacje ustalone indywidualnie z Klientem. Składając zamówienie Klient nie nabywa praw do grafiki i nie może korzystać z niej we własnym zakresie, jest to naruszaniem praw autorskich.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w serwisie pod adresem www.pieknieprosze.pl i obowiązuje na czas nieoznaczony.
 6. PIĘKNIE PROSZĘ ma prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
 7. Wszelkie dodatkowe ustalenia dotyczące przedmiotu i zakresu współpracy między stronami oraz zmian niniejszego Regulaminu mogą nastąpić jedynie po porozumieniu stron w formie korespondencji elektronicznej.
My Cart
Close Recently Viewed
Categories